Sanace vodohospodářských staveb, revitalizace vodních toků

Voda je přírodním bohatstvím, které mnozí berou jako samozřejmost. Změny klimatu a urbanismus však způsobují její dlouhodobý nedostatek nebo naopak krátkodobý přebytek. V dlouhodobém
časovém horizontu je nutné řešit způsoby jejího zadržení v krajině, eliminovat rozvodnění vodních
toků a zajistit udržitelnost podzemních zásob pro budoucí generace.

Naše společnost provádí výstavbu, rekonstrukce a sanační práce vodohospodářských staveb, úpravu a revitalizace vodních toků.

Sanace konstrukcí a staveb

V rámci rekonstrukcí staveb je často požadováno provádění sanačních prací. Sanační práce mají za cíl prodloužit životnost nebo zvýšit únosnost stavebních konstrukcí. Základními sanačními pracemi stavebních konstrukcí jsou nátěry, nástřiky, reprofilace, injektáže, spínání konstrukcí, vkládání dodatečné výztuže.

Naše společnost provádí sanace zděných, betonových a železobetonových konstrukcí vč. sanací výškových objektů. Standardně provádíme sanace průmyslových objektů, opěrných zdí, mostů a propustků.

Injektážní práce

Injektáže mají široké spektrum uplatnění. V závislosti na účelu použití rozlišujeme výplňové, těsnící, stabilizační a zpevňující injektáže. V závislosti na požadovaných injektážních tlacích rozdělujeme injektáže na nízkotlaké a vysokotlaké. Injekčním médiem jsou nejčastěji směsi na cementové, bentonitové nebo chemické bázi.

Naše společnost provádí injektážní práce cementovými a chemickými směsmi na pozemních, dopravních, vodohospodářských a geotechnických stavbách.

Zakládání staveb

Zakládání staveb je nedílnou součástí všech stavebních konstrukcí. Zatížení ze stavebních konstrukcí se přenáší do základové půdy plošnými nebo hlubinnými základy. Plošnými základy jsou základové patky, pasy, rošty a desky. Jejich realizace obnáší zemní práce, bednění, betonáže a armování, případně zkvalitňování základové půdy. Hlubině zakládáme na pilotách, mikropilotách, okrajově na studnách nebo kesonech. Hlubinného zakládání klade vyšší nároky na strojní vybavení a zvládnutí dané technologie.

Naše společnost provádí zakládání staveb na plošných základech i hlubinných základech. Disponujeme potřebným strojním vybavením a zkušenými pracovníky pro realizaci plošných základů, mikropilot a maloprůměrových vrtaných pilot.

Odstraňování křovin a kácení dřevin

Častou náplní našich zaměstnanců v rámci stavební činnosti je odstraňování křovin a kácení dřevin s jejich následnou likvidací. V těžko přístupných terénech, v blízkosti budov a elektrických vedení provádíme postupné odstraňování křovin a kácení dřevin s využitím horolezecké a stromolezecké techniky nebo za pomoci plošin a jeřábů. Specializovanou činností je kácení rizikových stromů a péče o dřeviny rostoucí mimo les arboristickým způsobem.

Naši pracovníci mají potřebná oprávnění a jsou pojištěni proti škodě způsobené na majetku.

Výstavba

Naše společnost v rámci své činnosti zajišťuje výstavbu rodinných domů, garáží, multifunkčních budov. Nabízíme svářečské práce, zámečnické práce a kovovýrobu.

Poradenství a inženýrská činnost

Demolice objektů a odstraňování staveb je specializovaná činnost, která klade vysoké nároky na bezpečnost práce, ekologii a ochranu životního prostředí. Veškeré činnosti spojené s demolicemi objektů a odstraňováním staveb musí být prováděny v souladu s příslušnými právními normami.

Naše společnost zabezpečuje poradenství a inženýrskou činnost spojenou s demolicemi a odstraňováním staveb, provádí demolice a odstraňování staveb a zajišťuje ekologickou likvidaci suti a nebezpečných odpadů.

Pronájem a přeprava nadměrných nákladů

Jako středně velká realizační společnost disponujeme rozsáhlým vozovým parkem a strojním vybavením pro zemní práce. Našim partnerům poskytujeme formou pronájmu zapůjčení bagrů a nákladních automobilů a zajišťujeme přepravu nadměrných nákladů.